โรงเรียนโคราชวิทยา

ใบสมัคร / ใบมอบตัว โรงเรียนโคราชวิทยา
73 ถนน อัษฏางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่สมัคร......./.../...
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ(เด็กชาย/เด็กหญิง)...  ชื่อสกุล...  ชื่อเล่น...

เลขประจำตัวประชาชน...

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่...  เดือน...  พ.ศ...  เชื้อชาติ...  สัญชาติ... 

ศาสนา...  ความรู้เดิม...  สถานศึกษา...  จังหวัด... 

ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่...  หมู่ที่...  ตรอก/ซอย...  ถนน... 

ตำบล...  อำเภอ...  จังหวัด...  รหัสไปรษณีย์... 

โทรศัพท์บ้าน...  มือถือ... 

ข้อมูลครอบครัว
จำนวนพี่น้องทั้งหมด คน  จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่... คน

สถานภาพการสมรถของบิดามารดา   อยู่ด้วยกัน   แยกกันอยู่   หย่าร้าง 

ข้อมูลบิดา
เลขประจำตัวประชาชน...

ชื่อ...   นามสกุล...

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่...   เดือน...   พ.ศ...   เชื้อชาติ...   สัญชาติ...

ศาสนา...   อาชีพ...   รายได้/ปี...  บาท

สถานภาพ    มีชีวิตอยู่   เสียชีวิต 

ข้อมูลมารดา
เลขประจำตัวประชาชน...

ชื่อ...   นามสกุล...

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่...   เดือน...   พ.ศ...   เชื้อชาติ...   สัญชาติ...

ศาสนา...   อาชีพ...   รายได้/ปี...  บาท

สถานภาพ    มีชีวิตอยู่   เสียชีวิต 

ข้อมูลมูลผู้ปกครอง
                 บิดา  มารดา  บุคคลอื่น โปรดระบุ...

(กรณีผู้ปกครองเป็นบิดา หรือมารดา ไม่ต้องกรอกข้อมูลด้านล่าง)

เลขประจำตัวประชาชน...

ชื่อ...   นามสกุล...

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่...   เดือน...   พ.ศ...   เชื้อชาติ...   สัญชาติ...

ศาสนา...   อาชีพ...   รายได้/ปี...  บาท

สถานภาพ    มีชีวิตอยู่   เสียชีวิต 

ลงชื่อ.........................................................ครูผู้รับสมัคร                  ลงชื่อ........................................................ผู้ปกครอง
        (....................................................)                                           (....................................................)