โรงเรียนโคราชวิทยา
คณะกรรมการ

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานที่ปรึกษา/
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโคราชวิทยา

  
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รองประธานที่ปรึกษา/
คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนโคราชวิทยา


นายสุเทพ ณัฐการต์กนก
รองประธานที่ปรึกษา/
คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนโคราชวิทยา


นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษา/
คณะกรรมการ สถานศึกษาโรงเรียนโคราชวิทยา


นางชนานารถ นาคพวง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ปรึกษา/
คณะกรรมการ สถานศึกษาโรงเรียนโคราชวิทยา

 

นายปราโมทย์ กงทอง
ที่ปรึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนโคราชวิทยานายจักริน ภู่ประดิษฐ์
ที่ปรึกษา/คณะกรรมการ สถานศึกษาโรงเรียนโคราชวิทยานายโกศล สมจินดา
ที่ปรึกษา/คณะกรรมการ สถานศึกษาโรงเรียนโคราชวิทยานายสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนโคราชวิทยานายสุเมธ เอื้ออภิธร
ผู้จัดการ/รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนโคราชวิทยานายรัฐประทีป กีรติอุไร
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนโคราชวิทยา


นายหาญยุทธ สุรเดชาปัญญากุล
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนโคราชวิทยา


นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนโคราชวิทยา


นายนิคม ยุระยาตร์
เหรัญญิก/คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนโคราชวิทยาจ.ส.อ.ณัฐวุฒิ เดชขุนทด
ผู้แทนผู้ปกครอง/คณะกรรมการ สถานศึกษาโรงเรียนโคราชวิทยา


 
นางสาวสมพิศ พูลประภัสร
ผู้แทนครู/คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนโคราชวิทยานางสาววรรณวิษา ไชชลาแสง
ผู้อำนวยการ/คณะกรรมการสถานศึกษา และเลขานุการ
โรงเรียนโคราชวิทยา