โรงเรียนโคราชวิทยา
ครูและบุคลากร

นางสุรินทร กาบกลอน
ครูปฏิบัติการสอนสุขศึกษาและพละศึกษา
(ประถมและเตรียมอนุบาลอนุบาล)


นางสาวสมพิศ พูลประภัสร
ครูปฏิบัติการสอน (อนุบาลปีที่ 1/1)นางละมัย วุฒานุสร
ครูปฏิบัติการสอน (อนุบาลปีที่ 1/2)นางสาวอมรรัตน์ รุ่งเรืองศรี
ครูปฏิบัติการสอน (อนุบาลปีที่ 2/1)นางสาวอไมยา เปรื่องการ
ครูปฏิบัติการสอน (อนุบาลปีที่ 2/2)นางกนกอร หมื่นวิชิต
ครูปฏิบัติการสอน (อนุบาลปีที่ 3/1)
(ฝ่ายงบประมาณ)


นางสิริลักษณ์ ประดับมุข
ครูปฏิบัติการสอน (อนุบาลปีที่ 3/2)นางกัญยา คงเอียด
ครูปฏิบัติการสอน (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1)นายจักรพงษ์ พรศิรประภาพันธ์
ครูปฏิบัติการสอน (ครูประจำชั้นประถมศึกษา​ปีที่ 1/2​)
(หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาจีน)


นางสาวกัญญาภัค นาสาทร
ครูปฏิบัติการสอน​ (ครูผู้ช่วยประถมศึกษาปีที่ 1/2)​
(ครูภาษาไทย)


นายปรัชญา แสงทอง
ครูปฏิบัติการสอน​ (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1)
(ฝ่ายวิชาการภาษาจีน)


นางพนมรุ้ง อักษรครบุรี
ครูปฏิบัติการสอน (ครูผู้ช่วยประถมศึกษาปีที่ 2/1)
(หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ)


นางสาวปวีณา ม่วงกลาง
ครูปฏิบัติการสอน (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2)
(หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ)


นายทองสุข สอาดปรุ
ครูปฏิบัติการสอน (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1)
(ฝ่ายบุคคล)


นางประนอม ผ่านเสนา
ครูปฏิบัติการสอน (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2)
(หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)


นางสาวโสน ชาวเกวียน
ครูปฏิบัติการสอน (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1)
(หัวหน้ากลุ่มสาระสังคม)


นางสาวเชอรี่ อรุณ
ครูปฏิบัติการสอน (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2)
(หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย)


นางสาววรรณวิษา ไชชลาแสง
ครูปฏิบัติการสอน (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1)
(ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชวิทยา)


นางสาวรัชนา ไชชลาแสง
ครูปฏิบัติการสอน (ครูผู้ช่วยประถมศึกษาปีที่ 5/1)
(หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะและดนตรี)


นายสมโภชน์ แก่นพุทรา
ครูปฏิบัติการสอน (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2)
(หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์)


นางวิลาวรรณ รุ่งสันเที๊ยะ
ครูปฏิบัติการสอน (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1)
(ฝ่ายวิชาการ)


นางสาวจุฬารัตน์ สอุ่มเกตุ
ครูปฏิบัติการสอน (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2)
(ฝ่ายทั่วไป)


นางสาวพรทิพย์ อ่อนประทุม
ครูปฏิบัติการสอนภาษาจีนนายนนทวัฒน์ โกฏสำโรง
ครูปฏิบัติการสอนภาษาจีนนายพิสิษฐ์ ไชยธนไพศาล
ครูปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์


 
นางสาววิภาวรรณ น้อยศรี
พี่เลี้ยงนางพรลภัส แก้วจันทรานนท์
พี่เลี้ยง


 
นางวรารัตน์ บุญเรือง
เจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวปรีญนุช เจริญศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน)


 
 
นายภิรมณ์ เคยพุทรา
พนักงานขับรถ