โรงเรียนโคราชวิทยา
คณะผู้บริหาร

นายสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์
ประธานมูลนิธิฯ/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนโคราชวิทยา


นายสุเมธ เอื้ออภิธร
ผู้จัดการ โรงเรียนโคราชวิทยา


นางสาววรรณวิษา ไชชลาแสง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนโคราชวิทยา


นายทองสุข สอาดปรุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนโคราชวิทยา


นางวิลาวรรณ รุ่งสันเทียะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนโคราชวิทยา


นางกนกอร หมื่นวิชิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ โรงเรียนโคราชวิทยา


นางสาวจุฬารัตน์ สอุ่มเกตุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนโคราชวิทยา


นางสาวสมพิศ พูลประภัสร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล โรงเรียนโคราชวิทยา