โรงเรียนโคราชวิทยา
ข้อมูลทั่วไป

 

บริบทของสถานศึกษา

    โรงเรียนโคราชวิทยา เลขที่ 73 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 รหัสสถานศึกษา 1130100017 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน


    พัฒนาการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมวิสัยทัศน์


  โรงเรียนโคราชวิทยา เป็นโรงเรียนสามภาษา พัฒนาความรู้  คู่คุณธรรม    เป็นผู้นำทางวิชาการ  บริหารแบบมีส่วนร่วม อย่างมืออาชีพ


พันธกิจ


1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้สามภาษา เพื่อการสื่อสาร
2. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. ส่งเสริมผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


เป้าประสงค์


1. ผู้เรียนก่อนประถม และประถมศึกษา มีความรู้และทักษะ ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ และ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ  อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  และเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน มีความเป็นไทย มีน้ำใจและจิตอาสา
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย จีน อังกฤษ ที่ดีงาม
5. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เต็มศักยภาพ
6. ครูมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและสามารถใช้เทคโนโลยีได้
7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  สามารถทำงานร่วมกัน เป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้
8. ผู้บริหาร ครู บุคลากร องค์กร สมาคม และชุมชน ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย

กลยุทธ์


กุลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
กุลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ จัดกิจกรรมปลูกฝังจริยธรรม
กุลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสามภาษา ให้ได้มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษา
กุลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
กุลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
กุลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

อัตลักษณ์


ส่งเสริมภาษาจีน พาก้าวไกล นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

เอกลักษณ์


“โรงเรียนเด่น   เน้นภาษาจีน”